Pendents primer cicleNota de pendent
EXAMEN
1punt (mínim): redacció, presentació i ortografia.
2 punts (mínims): preguntes de raonament.
40%
FEINA A ENTREGAR (OBLIGATÒRIA O OPTATIVA?)
10 %
PROVES PRÀCTIQUES
50%
Data examen teòric
Durada: 1 hora (08:55 inici
15 Gener 2014

Data exament pràcic
Durada: 1 hora
15 Gener 2014.

Especificacions: Els alumnes que tenen suspesos l'Educació Física d'altres cursos han de consultar la URL on trobaran tota la informació en relació a les proves pràctiques i teòriques.


La part teòrica
Inclou el estudi de un nombre determinat de fitxes . El format de l' exament podrà ser tipo test incloent qualque pregunta a desenvolupar o un examen de resposta oberta.Totes les fitxes es trobaran a la nostra pàgina esmentada abans.

La part pràctica
El alumne ha de realitar un escalfament general i desprès depenent del contingut pràctic haurà de demostrar un domini bàsic i suficient de determinades habilitats específiques. El professor examinarà al alumne mitjançant un full d'observació on valorarà el rendiment de la persona que s'està examinant.


Part pràcticaDocuments de la Part teòrica


Bàsquet
BàdmintonFloorball


Frisbee/UltimateOrientacióBeisbol